Verkiezingsprogramma SGP/CU Barendrecht

Verkiezingsprogramma 2018 t/m 2022

Samen voor Barendrecht!

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Veiligheid
 3. Zorg
 4. Gezin, jeugd en onderwijs
 5. Werk en inkomen
 6. Kunst, cultuur en sport
 7. Economie
 8. Energie, klimaat en milieu
 9. Wonen, ruimte en mobiliteit
 10. Bestuur en financiën

1. Inleiding

SGP-ChristenUnie Barendrecht gaat de verkiezingen van maart 2018 in onder het motto ‘Samen voor Barendrecht’!

Vanuit onze overtuiging willen we werken aan een samenleving waarin oog is voor elkaar. Oog voor elkaar betekent voor SGP-ChristenUnie dat we groot belang hechten aan goede zorg voor de ouderen, aandacht voor de jongeren en aandacht voor een schone én veilige samenleving voor iedereen. Op dit gebied zien we een actieve rol van de gemeente met betrokkenheid van de burger. Ook doen we een beroep op de vele vrijwilligers, die in Barendrecht actief zijn. Wij waarderen en faciliteren hun inzet!

Daarnaast hechten we veel waarde aan een economisch gezond Barendrecht: voldoende werkgelegenheid, aandacht voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en redelijke lokale lasten. Hierin nadrukkelijke aandacht voor de AGF-sector als beeldbepalende economische sector in Barendrecht. De ontwikkelingen in de AGF-sector staan niet stil en SGP-ChristenUnie wil een innovatieve voortrekkersrol op dit gebied stimuleren.

De zondagsrust willen we zoveel mogelijk bevorderen. Een dag van rust voor kerkgang, bezinning en aandacht voor de medemens blijft essentieel voor de samenleving.

SGP-ChristenUnie wil de bouw van duurzame, betaalbare woningen stimuleren. We maximeren bij nieuwbouw de bouwhoogte tot vier woonlagen (indien passend in de omgeving kan hiervan worden afgeweken) en hechten aan een verzorgde, groene buitenruimte. Deze buitenruimte vraagt, voldoende onderhoud en beheer.

We nodigen u uit ons programma goed door te nemen. Ook milieu, cultuur, sport, gezin, onderwijs, mobiliteit en bestuur komen ruimschoots aan bod.

Met de SGP-ChristenUnie kiest u niet voor ‘alleen’, maar voor ‘samen’. Wij geloven in een samenleving waarin mensen niet naast, maar met elkaar leven en voor elkaar zorgen.

De SGP-ChristenUnie realiseert zich heel goed dat dit programma een momentopname is. De samenleving verandert snel. Wat echter niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de tijd kunnen doorstaan. De inhoud van onze boodschap en de wijze waarop wij hieraan uitvoering willen geven verandert, ondanks alle veranderingen, niet. Dat komt ook, omdat wij in God, de Schepper van hemel en aarde, geloven Die altijd voor ons wil zorgen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt het als inwoner van Barendrecht op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente de komende 4 jaar varen? Wat verwacht u van ons? Wij hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren, maar ook onze standpunten voor de komende jaren u aanspreken. Zo ja, stem dan op 21 maart: SGP-ChristenUnie!

Naar boven

2. Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving

Als inwoner van Barendrecht wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Veiligheid is een breed begrip en heeft betrekking op allerlei vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld inbraak, diefstal, overvallen), overlast, sociale onveiligheid, fraude/oplichting, bewaren van de openbare orde, maar ook op terreurdreiging. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

In Barendrecht past géén overlast en asociaal gedrag. SGP-ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur wangedrag krachtig moet aanpakken, maar ook preventief te werk moet gaan. Wijk- en jongerenwerk, onderwijs en welzijnswerk is van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden: de aanpak waar de SGP-ChristenUnie voor staat is: hard waar het moet, zacht waar het kan.

Consequente handhaving

Veiligheid en het gezag van de overheid staan of vallen met handhaving van wet- en regelgeving en van waarden en normen. Daarom vindt SGP-ChristenUnie een consequente handhaving, juist met het oog op de veiligheid, belangrijk. Burgemeester, politie en justitie hebben daarin elk hun eigen taak en moeten zorgen voor goede onderlinge samenwerking.
De SGP-ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk, zijn coördinerende taak naar andere agenten en richting de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Van belang is dat er voldoende toezicht- en handhavings-capaciteit is bij gemeente, politie en andere instanties en dat deze op een efficiënte en effectieve wijze wordt ingezet.

Mensen actief betrekken

Problemen met de leefbaarheid ervaren mensen het meest in de directe woonomgeving. Burgers worden daarom in onze visie, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. In de meeste Barendrechtse wijken kennen we Whatsapp-buurtpreventie en dat vindt SGP-ChristenUnie uitstekend. De ervaring leert dat dit de betrokkenheid bij de wijk vergroot en de veiligheid in de wijk verbetert.

De SGP-ChristenUnie vindt dat het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken begint. Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Concrete actiepunten

 • De gemeente stelt een integraal veiligheidsplan vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende wijken en buurten in Barendrecht. Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten in hun wijk.
 • De gemeente spant zich maximaal in voorextra beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten en andere toezichthouders.
 • De kosten van vandalisme worden door de gemeente verhaald op de daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Het aantal fietsendiefstallen in Barendrecht is helaas hoog. Nog afgezien van de ergernis die de diefstal van fietsen met zich meebrengt, is de financiële schade voor betrokkenen groot. Fietsendiefstallen hebben bovendien een bijzonder negatief effect op het fietsgebruik. SGP-ChristenUnie wil in de komende periode het aantal fietsendiefstallen verder terugdringen.
 • De gemeente stelt voor het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak bestaat in ieder geval uit volgende elementen: (1) voorlichting en preventie, (2) goed uitgeruste fietsenstallingen (o.a. met een goed aanbindsysteem) bij de Middenbaan, het Middeldijkerplein, het NS-station, de omgeving van scholen en (sport)verenigingen en het gemeentehuis, (3) zo mogelijk uitbreiding van het aantal bewaakte (zelfservice) fietsenstallingen en (4) inzet van (mobiel) cameratoezicht.
 • Vuurwerk/oudejaarsvandalisme wordt aangepakt: nultolerantiebeleid, lik-op-stukbeleid.
 • Door de gemeente moet worden geëvalueerd of de vuurwerk-vrije-zones werken en kunnen worden uitgebreid.
 • Handhaving en preventie moeten in evenwicht zijn. De gemeente heeft bij preventie een sterk regisserende rol. Belangrijke partners zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, gezondheidszorg.
 • Het passend gebruik van mobiel cameratoezicht wordt gecontinueerd.
 • De SGP-ChristenUnie vindt verder, dat (1) de brandweer- en ambulancezorg zo lokaal mogelijk plaatsvindt, (2) de regionalisering van de brandweer niet mag leiden tot uitholling van de vrijwillige brandweer in Barendrecht, (3) de jeugdbrandweer in een behoefte voorziet, onder meer als kweekvijver voor de beroeps- en vrijwillige brandweer;
 • Personen die de inzet van brandweer- en ambulancemedewerkers hinderen, hard moeten worden aangepakt.
 • Hennepteelt wordt consequent en hard aangepakt.

Naar boven

3.  Zorg

Wat willen we bereiken?

Samen leven, samen zorgen, samen doen

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijkertijd is er ook sprake van individualisme en eenzaamheid. Naast deze tendens is bovendien met de overheveling van veel zorgtaken naar de gemeente de betaalbaarheid van allerlei zorgvoorzieningen veel meer een zorg voor de gemeente geworden. Zorgvoorzieningen die nodig zijn om onze inwoners die daarop aangewezen zijn, voluit te laten participeren of de gelegenheid te geven (meer) te participeren.

Het is belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. De gemeente moet daarnaast voor de nodige passende ondersteuning en zorg zorgen als inwoners het niet meer kunnen. Daar staat de SGP-ChristenUnie ook voor: een samenleving waarin het oog hebben voor elkaar, het helpen van elkaar en het zorgen voor elkaar centraal staat. Een samenleving, waarin de overheid er is om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip terechtkomen. Iedereen doet ertoe en mag meedoen. En dat betreft jong en oud.

Bij het vinden van oplossingen moet ruimte gegeven worden aan innovatieve concepten. Daar waar mogelijk stimuleert de gemeente dergelijke initiatieven.

Wij vinden het van belang dat niet alleen vanuit de eigen bestuurlijke en/of ambtelijke kaders gedacht wordt. Met andere woorden: denk meer van buiten naar binnen, dan van binnen naar buiten!

Mensen gaan voor financiën

Beleidsuitgangspunten voor de SGP-ChristenUnie op het terrein van zorg zijn: preventie, toegankelijkheid, (persoonlijke) zorgbehoefte, maatwerk en mensen gaan vóór financiën! Elke Barendrechter moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft, maar die ook - voor zover dat mogelijk is - past bij zijn of haar identiteit! Identiteitsgebonden zorg is van belang.

De SGP-ChristenUnie vindt op het terrein van de volksgezondheid dat investeren in preventie loont. Voorkomen is beter dan genezen. Bij maatwerk moet niet alleen individueel worde gekeken, maar ook op wijkniveau.

Gemeente zet actief in op de zorg voor kwetsbare mensen

Zorg voor kwetsbare burgers vraagt van de overheid een actieve(re) bijdrage. Dit betekent: breng de zorg dichtbij en stel de zorgvraag centraal. Als dat laatste gebeurt, spreekt het voor zich dat een integrale benadering van de zorgbehoefte het beste resultaat biedt. De inwoner centraal stellen, betekent eveneens individuele keuzevrijheid bij het invullen van de zorgvraag.

Personen met verward gedrag verdienen de aandacht, van overheid en inwoners, en adequate ondersteuning. Ook mensen die zich verliezen in verslaving (en dat kunnen veel vormen zijn, zoals alcohol, drugs, gamen, etc.) mogen rekenen op ondersteuning. Een uitgangspunt dat in zijn algemeenheid geldt voor allen die zelf onvoldoende in staat zijn regie over hun leven te krijgen of te houden.

Vrijwilligers cement van de samenleving

Er gebeuren echter ook veel mooie dingen in onze gemeente! Kijk, bijvoorbeeld, naar de mantelzorgers die hun naasten dienen. Zij zijn goud waard! Op hen moeten we dus zuinig zijn! Of die vele vrijwilligers die het bekende cement van onze samenleving vormen! Zij zijn onmisbaar en verdienen daarom onze trots en steun.

En dat is niet zomaar een kreet, het is een feit dat vrijwilligers het verschil kunnen maken in, bijvoorbeeld, praktische ondersteuning, informele aandacht en sociale netwerkvorming. Zij zijn van belang om de participatiesamenleving echt vorm en inhoud te geven. Zij kunnen op het gebied van zorg en welzijn een enorme bijdrage leveren. Vrijwilligers verdienen de aandacht van overheid en professionele zorgorganisaties. In concepten van vernieuwende zorg mogen zij dan ook meer aandacht krijgen.

Concrete actiepunten

 • De gemeente stelt bij het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het bepalen van prioriteiten tevens wijkgezondheidsprofielen op, zodat maatwerk per wijk ontstaat.
 • Het persoonsgebonden budget blijft mogelijk; de gemeente draagt dit actief uit.
 • Bij het scherp krijgen van de ondersteunings- en/of zorgvraag en het te bieden antwoord daarop, gaat de gemeente uit van een integrale aanpak en afweging. Het belang van de cliënt staat voorop.
 • Een onafhankelijke ombudsfunctie op zorggebied is van groot belang.
 • Voor de eventuele opvang en begeleiding van verwarde personen houdt de gemeente contact met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), politie, ziekenhuizen en andere hulpverleners, maakt afspraken met hen en zet in op een adequate ondersteuning van deze naasten.
 • Mantelzorgondersteuning verdient de volle aandacht van de gemeente. Daarmee kan overbelasting worden voorkomen. De SGP-ChristenUnie roept de gemeente op om in te zetten op respijtzorg, dagbesteding, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden om hen te wijzen op ondersteuning. In dat verband is het van belang helder te krijgen waaraan de mantelzorgers behoefte hebben. Dat zou mogelijk door middel van een enquête kunnen.
 • SGP-ChristenUnie zou de vrijwilligersorganisaties meer betrokken willen hebben bij de vorming van lokaal zorg- en welzijnsbeleid. De SGP-ChristenUnie vindt, dat bij de inkoop van professionele zorg, de samenwerking met informele zorg en vrijwilligers tot een voorwaarde wordt gemaakt en dat dit bij de aanbesteding wordt beloond. En is er een vernieuwend project, waarbij formele en vrijwillige zorgaanbieders samenwerken, dan verdient dat steun, in woord en daad.
 • Zorgvragers moeten langer thuis kunnen wonen. De SGP-ChristenUnie ziet ter ondersteuning van hen de zgn. Blijverslening. Met de Blijverslening kunnen mensen aanpassingen aan hun woning financieren, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 • Met de woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt om woningen geschikt te maken voor bewoners met een zware zorgbehoefte. De SGP-ChristenUnie wil onderzoeken of periodiek bezoek aan ouderen van 75 jaar en ouder een adequaat middel is om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
 • Velen in Nederland leven in eenzaamheid. Dit vraagstuk moet door de gemeente scherper in beeld gebracht worden. Eenzaamheid moet zoveel mogelijk voorkomen en anders bestreden worden! Daarbij wordt gebruik gemaakt van best practices elders. Mogelijk dat het programma dat de gemeente Rotterdam heeft opgezet om de eenzaamheid te bestrijden, daarvoor handvatten biedt.
 • Wijkteams/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken met de politie afspraken over handhaving, melding en begeleiding.
 • De gemeente stimuleert dat op Barendrechtse scholen, zowel aan ouders als aan jongeren, voorlichting wordt gegeven over sexting, grooming en loverboys.
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders.
 • Activiteiten vanuit de samenleving, die taal en (arbeids)participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd.
 • De gemeente zorgt ervoor dat statushouders die niet kunnen zwemmen zwemles krijgen.
 • Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle betrokkenen, een plan voor een snelle en efficiënte integratie van statushouders. Daarbij is een drievoudige inzet van belang: huisvesting-integratie-werk/participatie.

Naar boven 

4.  Gezin, jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom staat de SGP-ChristenUnie juist ook voor die toekomst door te investeren in onze kinderen en jongeren.

Zorg voor kinderen en jongeren is de moeite waard

Voor de SGP-ChristenUnie is het gezin voor jongeren een belangrijke omgeving. Een omgeving waarin stabiliteit en ook de overdracht van waarden van belang zijn. De ontwikkelingen die juist te signaleren zijn, wijzen op het omgekeerde: (v)echtscheidingen, ontwrichting in gezinnen, (groei van) multi-probleemgezinnen, jongeren die in de knoei raken of zitten, kindermishandeling en huiselijk geweld. Zaken waarvoor we de ogen niet moeten sluiten, maar juist een passende oplossing moeten bieden om gezinnen, ouders en kinderen optimaal te kunnen laten functioneren. Investeren in zorg voor kinderen en jongeren is noodzakelijk, maar ook de moeite waard.

Preventie en vroegsignalering zijn belangrijk. De juiste (jeugd)zorg moet op het juiste moment beschikbaar zijn voor ouders en kinderen die het nodig hebben.

Voor de SGP-ChristenUnie blijft het gezin van grote betekenis, met recht een hoeksteen van de samenleving! Investeren in het gezin is naar de mening van de SGP-ChristenUnie daarom van groot maatschappelijk belang. Dat mag er niet bekaaid van afkomen!

Onderwijs en zorg pijlers van beleid

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Onderwijs betekent voor hen een plek waar zij zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze elkaar ontmoeten. Daarom zijn zorg en onderwijs voor de SGP-ChristenUnie twee belangrijke pijlers van beleid.

Zoals kinderen en jongeren zich thuis goed moeten voelen en veilig moeten zijn, zo moeten zij zich ook fijn voelen op school. De SGP-ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen.

De onderscheiden onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat ‘Passend Onderwijs’, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene wordt georganiseerd wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen gemeente, onderwijs (primair en voortgezet) en vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren.

Aandachtspunten zijn er ook: samenwerking (die heel nuttig kan zijn), moet niet leiden tot een inbreuk op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Samenwerking is goed; samenwerking afdwingen niet.

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en arbeidsmarkt is een prima zaak. Dit kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook doordat de gemeente in haar aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk gemaakt.

Concrete actiepunten

 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator/regisseur belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit. Financiën zijn niet leidend; jongeren mogen niet tussen wal en schip terechtkomen.
 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is. Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, kunnen ouders die dat nodig hebben, helpen en sterken! Sprekende voorbeelden zijn Home-start en de Family Factory.
 • Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg wordt gestimuleerd door hen bijvoorbeeld arrangementen te laten ontwikkelen waardoor zorg dicht bij de jongeren wordt georganiseerd (bijv. spreekuren op scholen).
 • Ouders/gezinnen worden door de gemeente actief gewezen op de mogelijkheid om via een persoonsgebonden budget identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
 • In het kader van preventie en vroegsignalering worden de krachten van onderwijs, professionals en jeugdzorg gebundeld.
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • In de visie van de SGP-ChristenUnie zet de gemeente zich in voor een aanpak van kindermishandeling, waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
 • De gemeente zet haar inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven voort. Hierbij is ook veel aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • Kwetsbare jongeren uit het (speciaal) onderwijs krijgen een goede begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • Vanuit het wijkteam of welzijn komt er in samenwerking met het onderwijs extra begeleiding voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • Bij jeugd gaat het niet alleen over de jeugd, maar ook met de jeugd. Daarom krijgen de jongeren/jeugd gelegenheid stem te geven aan hun opvattingen en meningen.
 • Het is van groot belang jongeren tijdig het belang van maatschappelijke participatie en van politiek bij te brengen. Een idee van de SGP-ChristenUnie is om in Barendrecht een kindergemeenteraad op te richten, waarbij iedere basisschool een groep 8-leerling naar die kindergemeenteraad afvaardigt. Vanuit deze kindergemeenteraad wordt een kinderburgemeester gekozen, die met de burgemeester een aantal representatieve taken vervult.

Naar boven 

 5.  Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Bij dit onderwerp zijn vooral de thema’s werk, armoede en schuldenproblematiek van belang. Als er geen werk is of wanneer er armoede of een grote schuldenproblematiek aanwezig is, heeft dat grote invloed op het welzijn van de mensen en op de wijze waarop zij kunnen participeren in onze samenleving. Hoewel de SGP-ChristenUnie de eigen verantwoordelijkheid van de mensen zelf belangrijk vindt, moet de overheid zich actief inzetten om de mensen die het moeilijk hebben of aan de kant staan weer (meer) in hun eigen kracht te zetten.

Het hebben van werk is belangrijk. Maar niet iedereen komt zo maar aan de slag. Daarom is een blijvende inzet om mensen aan het werk te krijgen belangrijk.

Daarnaast zijn er inwoners die ondanks een baan het toch in financieel opzicht minder hebben. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt maximaal ingezet op preventie en vroegsignalering.

Bij de schuldenproblematiek zien we vergelijkbare gevolgen. Het levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden moet voortvarend worden aangepakt. Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Concrete actiepunten

Werk

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu betaald of onbetaald werk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in.
 • Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Aan nieuwkomers/vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
 • De gemeente zoekt, in samenwerking met het bedrijfsleven, naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.

Inkomen

 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
 • De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.
 • Binnen het beleid moet er ruimte zijn voor lokale experimenten met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet en komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten.
 • Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer vindt actief plaats.
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
 • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • Aan scholen en (sport)verenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
 • Bij armoedebestrijding stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven vanuit de samenleving, zoals bijvoorbeeld de kledingbank.
 • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

Schulden

 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terechtkunnen.
 • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of diaconieën.
 • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan. Daarbij wordt het principe van ‘één schuldenaar, één regisseur’ gehanteerd.
 • Vrijwilligersorganisaties moeten in het kader van de schuldhulpverlening op steun van de gemeente rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht.

Naar boven 

6.  Kunst, cultuur en sport

Wat willen we bereiken?

SGP-ChristenUnie is dankbaar voor het grote aantal burgers en organisaties dat zich in Barendrecht bezighoudt met kunst, cultuur en sport. Er is in Barendrecht veel te doen en voor elk wat wils.

Activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en sport moeten vooral voortkomen uit particulier initiatief en moeten mogelijk worden gemaakt door sponsoring. De gemeente heeft hier slechts een stimulerende en ondersteunende rol. Deelname aan kunst, cultuur en sport moet voor een ieder mogelijk zijn.

Uitbreiding van de huidige voorzieningen op kosten van de gemeente vindt de SGP-ChristenUnie niet nodig. Bij investeringen in voorzieningen voor sport, cultuur en muziek moet in ieder geval altijd kritisch worden afgewogen in hoeverre dit ten goede komt aan de breedte van de bevolking van Barendrecht en of sprake is van een goede balans bij de inzet van publieke middelen. De SGP-ChristenUnie vindt dat bij de nieuwe fietscross-baan, sprake is van een disbalans. Voor een relatief beperkt aantal leden is fors geïnvesteerd.

Daarnaast moet altijd worden afgewogen, bijvoorbeeld bij een buitenzwembad, of in een voorziening al regionaal is of kan worden voorzien.

Concrete actiepunten

 • Voor minima maakt de gemeente het financieel mogelijk om te sporten en met kunst en cultuur bezig te zijn.
 • Zorg en bescherming voor de lokale historie, monumenten en cultuur-historische waarden (Dorpskern, Kleine Duiker).
 • Beeldbepalende en monumentale gebouwen zijn belangrijk voor het karakter van Barendrecht en moeten goed worden onderhouden.
 • Kunst in de buitenruimte moet betekenisvol zijn en een toegevoegde waarde hebben.
 • Bij uitbreiding van recreatiemogelijkheden in de Zuidpolder kiezen wij voor extensieve recreatie.

Naar boven  

7.  Economie

Wat willen we bereiken?

SGP-ChristenUnie wil blijven werken aan een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. In woongebieden waar zzp-ers actief zijn, op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra. Hoe meer ondernemers er in Barendrecht actief zijn, hoe vitaler de samenleving is. Daarvoor is een toegankelijke en snel werkende gemeentelijke organisatie met overzichtelijke en heldere regelgeving noodzakelijk. Het bestaande ondernemersloket moet de bedrijven blijven ontzorgen en zo nodig uitgebouwd worden met een proactief jaarlijks bedrijfsbezoek. De gemeente is goed bereikbaar voor ondernemers en heeft een duidelijk beleid ten aanzien van aanbestedingen en het verstrekken van opdrachten.

De komende jaren wil SGP-ChristenUnie blijvend aandacht besteden aan de versterking van het agro-logistieke sector. Onder meer door de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard in samenwerking met Rotterdam en Ridderkerk en het stimuleren van innovaties in deze sector. Dit is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Barendrecht.

Sterke lokale economie

Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP-ChristenUnie vindt economie ook belangrijk. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald. De SGP-ChristenUnie vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.

De economie van de toekomst

De economie ontwikkelt zich razend snel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Voorbeelden daarvan zijn bancaire systemen die vervangen worden door ‘blockchain’, nieuwe vormen van energie als Ultradiepe Geothermie, restwarmte hergebruik AGF-sectoren vraaggericht 3D-printen. Het is belangrijk dat de Barendrechtse economie zich vroegtijdig bezint op deze ‘industriële revolutie’. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaal. Daarom is het belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Zorg voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers in het MKB (Midden en Kleinbedrijf) hebben een belangrijke rol in onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.

Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Als banken deze MKB-bedrijven niet willen financieren, kan crowdfunding een alternatief zijn. Daarbij nemen particulieren en bedrijven vanuit betrokkenheid of gedeelde waarden de financieringsrol van banken over.

De SGP-ChristenUnie zet in op het (verder) doorontwikkeling van de AGF-cluster in Barendrecht. Met een marktaandeel van 30% van de jaarlijkse export van 8,8 miljard is de AGF-cluster belangrijk voor onze lokale economie. Veel toeleveringsbedrijven hebben spin-off van deze sector en in Barendrecht is zij de grootste werkgever. Op veranderingen in de markt moet de gemeente sturen, zodat de arbeidsplaatsen gegarandeerd blijven. De leidende positie kan alleen gehandhaafd blijven als de vrijgemaakte gronden in Nieuw Reijerwaard snel gealloceerd worden voor deze branche. Onderzocht moet worden of een kenniscentrum voor AGF-noviteiten haalbaar is en kan bijdragen aan het behoud van de koploperspositie.

Visie op arbeidsmarkt

Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven, dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkels, 3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Er komt een verschuiving aan van banen naar (maatschappelijke ) taken. Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. De SGP-ChristenUnie vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.

Zondagsrust

Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

Concrete actiepunten

Sterke lokale economie

 • De gemeente richt zich bij het aantrekken van bedrijven op werkgelegenheid, die past bij de beroepsbevolking.
 • Ruimtelijke keuzes worden door de gemeente gemaakt met oog voor een goede balans tussen milieu/ duurzaamheid, economie en werkgelegenheid.
 • De gemeente zorgt voor een goede communicatie met bedrijven.
 • Het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen vindt duurzaam plaats. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Gemeente, eigenaren en huurders van winkelpanden op de Middenbaan en in Carnisse Veste slaan de handen in één om te komen tot een succesvolle leegstandsaanpak.

Economie van de toekomst

 • De gemeente voert een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie.
 • Innovatie wordt door de gemeente gestimuleerd door middel van het beschikbaar stellen van fondsen en faciliteiten.
 • Toekomstgerichte innovatieve bedrijven worden aangetrokken door een regionaal samenhangend beleid.
 • De gemeente biedt, bijvoorbeeld bij inkoop, ruimte voor lokale en regionale ondernemers.

Zorg voor ondernemers

 • De bedrijfscontactfunctionaris moet zijn rol blijven vervullen en continu blijven monitoren, zodat bedrijven al hun vragen kunnen blijven stellen bij wisselende omstandigheden.
 • Nieuwe bedrijven worden door de gemeente ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen.
 • De gemeente doet onderzoek naar veranderende markten voor een AGF-cluster 2.0 en faciliteert deze op Nieuw Reijerwaard.
 • Lokale ondernemers worden door de gemeente actief geïnformeerd over nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en veiligheidsrisico’s.
 • Regels, die door de gemeente zijn/worden opgesteld, moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.
 • Naast de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard wordt ook de vernieuwing en verduurzaming op het bestaande BT Oost gestimuleerd. Belangrijk is een goede ontsluiting van beide locaties (oude en nieuwe), zodat groepage geen belemmeringen ondervindt.

Visie op arbeidsmarkt

 • De gemeente richt zich bij het aantrekken van bedrijven op werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.
 • De SGP-ChristenUnie zet in op een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod, dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • De gemeente zet in op vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleen gaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner.

Zondagsrust

 • Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.
 • De SGP-ChristenUnie wil geen verdere uitbreiding van de zondagsopenstelling in Barendrecht. Waar dat mogelijk is, is de SGP-ChristenUnie voor een terugkeer naar de oude situatie. De SGP-ChristenUnie zet zich in voor de bescherming van kleine winkeliers en werknemers, die in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag.
 • De gemeente handhaaft de gemaakte afspraken om de zondagsrust tot 12:00 uur te borgen.

Naar boven

8.  Energie, klimaat en milieu

Wat willen we bereiken?

Veel aandacht gaat uit naar verduurzaming en de energietransitie. De SGP-ChristenUnie wil investeren in een duurzame toekomst. Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Een schone en circulaire economie levert namelijk veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie.

Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau wordt gemaakt, vinden wij dat ook op lokaal niveau duurzaamheid gestimuleerd moet worden. De gemeente heeft een belangrijke, niet vrijblijvende rol, bij deze opgave. Wij vinden dan ook dat de gemeente het juiste voorbeeld moet geven door duurzaam gedrag op het gebied van inkoop, bouw en energiegebruik toe te passen en dit ook uit te dragen. Ook moet de gemeente een proactieve coördinerende en voorlichtende rol spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zo mogelijk dienen gemeentelijke subsidies/premies te worden ingezet om bewoners en ondernemers te stimuleren om duurzaamheid een plaats te geven in het dagelijks leven en in het ondernemen of om lokale klimaatinitiatieven te ondersteunen.

Belangrijk is dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Concrete actiepunten

 • SGP-ChristenUnie verleent geen medewerking aan het plaatsen van windmolens in Barendrecht, tenzij het Toetsingskader windenergie (vastgesteld op 13 oktober 2015 door de gemeenteraad) tot andere conclusies leidt. SGP-ChristenUnie wil onderzoeken of op andere wijze kan worden gewerkt aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geothermie en aanvullende maatregelen op het gebied van zonne-energie.
 • De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners (evt. samen met private partijen) met elkaar kunnen investeren in duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld zonne-energie.
 • Met bedrijven en ondernemers wordt een energiebesparingsconvenant afgesloten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.
 • Wij ondersteunen de activiteiten van de duurzaamheidskring.
 • Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte-koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.
 • Binnen afzienbare termijn wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in zogenaamde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente gaat met de netbeheerder en bewoners in gesprek om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.
 • SGP-ChristenUnie is bezorgd over de woon- en leefkwaliteit in Barendrecht. In de komende periode moet er een uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in Barendrecht en maatregelen die kunnen worden getroffen om de situatie te verbeteren.
 • SGP-ChristenUnie streeft naar een verdere verbetering van afvalscheiding en inzameling en wil deze mogelijkheden de komende raadsperiode actief laten onderzoeken.
 • Wanneer het dossier CO2-opslag weer actueel wordt, en er een poging wordt ondernomen deze opslag in het gasveld onder Barendrecht te realiseren, zal SGP-ChristenUnie alles in het werk stellen dit te voorkomen.

Naar boven  

9.  Wonen, ruimte en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Het is goed en prettig wonen in Barendrecht. Dit blijkt ook uit de laatste Barometer. Gemiddeld geven inwoners een 8,0 als gevraagd wordt hoe prettig zij het vinden om in hun buurt te wonen. Het Barendrechtse karakter met ruim opgezette rustige wijken met groen en laagbouw, dat het allemaal aantrekkelijk maakt om in Barendrecht te wonen en te werken, willen wij behouden en zo nodig versterken.

Barendrecht beschikt over gevarieerd woningaanbod met voor het merendeel grondgebonden woningen in een aantrekkelijke woonomgeving. Voor jongeren/starters en ouderen is er echter een tekort aan goede en passende goedkope huisvesting. Het gemeentelijk woningbouwprogramma geeft prioriteit aan deze groepen en aan levensloopbestendig bouwen. Gelet op de druk op de sociale woningvoorraad willen wij dat er voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven.

Het behoud en versterken van het Barendrechtse karakter, nieuwbouw als aanvulling op de bestaande woningvoorraad en duurzaamheid bepalen onze keuzes bij de vormgeving van onze woon- en leefomgeving.

De toenemende mobiliteit mag voor de SGP-ChristenUnie geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid in buurten en wijken. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor wegen en straten die verkeersveilig en van kwalitatief hoog niveau zijn.

Concrete actiepunten

Wonen

 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe de bestaande woningen worden verduurzaamd.
 • Gelet op de druk op de sociale woningvoorraad worden er door de woningcorporaties geen sociale woningen verkocht of geliberaliseerd. De sociale woningvoorraad mag in omvang niet afnemen. Woningen blijven zo beschikbaar voor woningzoekenden met een laag inkomen en kwetsbare groepen (urgente woningzoekenden en vergunninghouders).
 • Nieuwbouw van kleinschalige appartementengebouwen, eventueel in combinatie met zorg, is voor de SGP-ChristenUnie van groot belang.
 • De bouwhoogte mag maximaal vier bouwlagen zijn. In enkele gevallen en alleen op passende locaties mag hoger worden gebouwd.
 • De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring wordt opgedaan met het werken onder de nieuwe Omgevingswet.

Centrumontwikkeling

 • De SGP-ChristenUnie is voor een voortvarende uitvoering van de bestaande plannen. Daarbij moet worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen. Andere belangrijke punten zijn de leefbaarheid en het terugdringen van de winkelleegstand.

 Oude dorpskern

 • De oude dorpskern vormt met een monumentale kerk, de watertoren, een museum, het oorlogsmonument en monumentale panden het historisch hart van Barendrecht. De SGP-ChristenUnie ziet het als belangrijke taak om de historische functie van de oude dorpskern te versterken en te beschermen.

Begraafplaatsen

 • Beide begraafplaatsen verdienen blijvend een hoge mate van zorg en onderhoud. SGP-ChristenUnie wil ook dat de prijzen in lijn zijn met omliggende gemeenten.

Buitenruimte

 • Een groene en goed verzorgde buitenruimte vormt een kernkwaliteit in Barendrecht. De kwaliteit van wegen, wegen, bruggen, riolering, verlichting en watergangen vraagt continue aandacht van voldoende onderhoud en beheer en nieuwe investeringen. SGP-ChristenUnie wil voorkomen dat achterstanden in het onderhoud optreden, die in de toekomst weer moeten worden ingehaald. Daarom is het belangrijk dat voldoende middelen beschikbaar zijn voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte. Bij herinrichting van de openbare ruimte worden omwonenden en/of ondernemers nauw betrokken bij het ontwerp en de werkzaamheden om zo draagvlak te creëren en overlast te beperken.

Leefkwaliteit

 • Barendrecht wordt omringd door de rijkswegen A15, A16, A29, rivier de Oude Maas, een spoorbundel van negen sporen, inclusief de Betuwelijn en HSL, en het rangeerterrein Kijfhoek. Dit tast niet alleen het leefklimaat aan, maar brengt ook allerlei veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee.
 • Een adequaat functionerend systeem voor brandweer- en ambulancezorg is voor SGP-ChristenUnie dan ook een vanzelfsprekendheid. Voor het gemeentebestuur dient veiligheid een prioriteit te zijn bij de diverse overheden die daarvoor naast Barendrecht verantwoordelijk zijn.
 • De kwaliteit van het leefklimaat wordt door de gemeente gemonitord. Zo nodig moeten vanzelfsprekend maatregelen worden genomen.

Mobiliteit

 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar de centra, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften.
 • Knelpunten in de buitenruimte ten aanzien van rolstoeltoegankelijkheid worden aangepakt.
 • Het gebruik van de fiets neemt toe. Belangrijk is dat in Barendrecht verkeersveilig, sociaal veilig en comfortabel (goed wegdek) kan worden gefietst.
 • Verkeersonveilige situaties op vooral de doorgaande routes, de routes naar het station en in de omgeving van scholen en voorzieningen worden aangepakt.
 • De gemeente blijft de aanleg van laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen (auto en fiets, scooters) faciliteren.
 • De SGP-ChristenUnie is voorstander van een goede en fijnmazige OV-ontsluiting, zodanig dat voorzieningen binnen Barendrecht, maar ook regionale voorzieningen en werklocaties goed en snel te bereiken zijn.
 • De gemeente stelt een lokaal uitvoeringsprogramma Fiets op. Belangrijke thema’s hierbij zijn:
  • het verder vergroten van het fietsgebruik;
  • het verbeteren van verkeersonveilige fietsroutes, wegen en rotondes;
  • het aanpakken van sociaal onveilige fietspaden;
  • het terugdringen van fietsendiefstal;
  • het aanpakken van slecht wegdek van belangrijke fietsroutes in en door Barendrecht (bv. Voordijk);
  • het verbeteren van de verlichting door de aanleg van goede en slimme verlichting van belangrijke fietspaden.

Naar boven   

10. Bestuur en financiën

Wat willen we bereiken?

Bestuur

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving.

De gemeente heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert. Maar de overheid kan niet alles oplossen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de bewoners, ondernemers, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen.

Betrokkenheid is een belangrijke drijfveer om te investeren in de samenleving. De Bijbel vult betrokkenheid praktisch in: omzien naar de naaste. SGP-ChristenUnie vindt het van belang dat bestuurders, raadsleden en ambtenaren echt betrokken zijn bij de bewoners en de ondernemers in Barendrecht. Dit betekent méér dan alleen vanuit het gemeentehuis beleid maken. Zij moeten op pad, de wijken in. Werkelijke interesse tonen! De gemeente moet op haar beurt dan wel openstaan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.

SGP-ChristenUnie is voorstander van gemeentelijk beleid, waarin invulling wordt gegeven aan:

 • het streven naar een duurzame samenleving, waarin niet naast elkaar wordt geleefd, maar waarin samen wordt geleefd en voor elkaar wordt gezorgd.
 • een bestuur dat dichter bij de mensen staat en belanghebbenden actief en zorgvuldig betrekt. Van bewoners en ondernemers mag ook een actieve bijdrage worden verwacht.

Mede dankzij SGP-ChristenUnie kent Barendrecht, na een periode van bestuurlijke onrust, weer bestuurlijke rust en stabiliteit. SGP-ChristenUnie wil zich daar ook in de komende periode in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders voor inzetten.

Samenwerking

De onderwerpen en problemen houden niet altijd op bij de gemeentegrens. De SGP-ChristenUnie is van mening dat samenwerking met omliggende en regiogemeenten hierbij noodzakelijk is zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente geweld wordt aangedaan.

Samenwerking met onze buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk in één ambtelijke organisatie is een middel om efficiënter te werken. Bij deze vorm van samenwerking is het voordeel dat Barendrecht zelfstandig blijft. Daardoor kunnen wij eigen, lokale accenten leggen in het beleid. SGP-ChristenUnie blijft dit bewaken.

Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers. Realiteitszin en doelmatig beleid zijn voor de SGP-ChristenUnie belangrijke uitgangspunten bij het maken van keuzes.

Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

De gemeente moet niet doen, wat de samenleving zelf heel goed kan, maar zich toeleggen op een aantal kerntaken: veiligheid, infrastructuur, onderwijsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, het beheer van de openbare ruimte en sociale zorg voor mensen die tussen wal en schip raken.

Concrete actiepunten

Bestuur en financiën

 • Barendrecht is en blijft ook in de komende periode een zelfstandige gemeente.
 • SGP-ChristenUnie is voorstander van gemeentelijk beleid, waarin invulling wordt gegeven aan een bestuur dat dichter bij de mensen staat en belanghebbenden actief en zorgvuldig betrekt. Wij zijn dan ook een voorstander van interactieve beleidsvorming, het betrekken van belanghebbenden bij planontwikkelingsprocessen in hun directe woon- en/of werkomgeving en wijkgericht werken/wijkregie. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie.
 • Voorstellen van de gemeente worden door de SGP-ChristenUnie altijd beoordeeld op de In wijze waarop invulling is gegeven aan inspraak en burgerparticipatie.
 • De SGP-ChristenUnie is voorstander van zelforganisatie door inwoners en ondernemers in bijv. coöperaties en die daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • De kerken nemen een bijzondere plaats in. SGP-ChristenUnie hecht aan goed overleg tussen gemeente en kerken en onderlinge betrokkenheid. De gemeente dient daar open voor te staan en stimuleert dit.
 • SGP-ChristenUnie wil dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar is aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. Hierbij hoort goede bereikbaarheid, minder bureaucratie, een snelle respons op vragen en een respectvolle wijze van communiceren.
 • Bij de zorg is de kwaliteit leidend en staat de mens centraal en niet alleen het budget.
 • SGP-ChristenUnie is terughoudend met betrekking tot de verhoging van de lastendruk. Een verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie mag niet de sluitpost voor de gemeentelijke begroting vormen. Als er structureel geld over is in de gemeentelijke begroting dient een OZB-verlaging te worden overwogen.
 • De gemeente koopt duurzaam in.
 • De ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie.

Naar boven