Standpunten

Het verkiezingsprogramma 2018 t/m 2022  van de SGP-ChristenUnie bevat tal van standpunten en uitgangspunten. Regelmatig wordt aan ons gevraagd wat ons standpunt is op een (actuele) onderwerp en/of thema.

Hieronder zijn onze standpunten aan de hand van een aantal stellingen samengevat.

Veiligheid

Er moet meer cameratoezicht komen om de veiligheid op straat te vergroten.

Ons standpunt: Neutraal

Het passend gebruik van mobiel cameratoezicht wordt gecontinueerd. De gemeente spant zich wel maximaal in voor extra beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten en andere toezichthouders.

Zorg

De gemeente moet meer doen aan de zorgverlening in de wijken.

Ons standpunt: Eens

De gemeente stelt bij het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het bepalen van prioriteiten wijkgezondheidsprofielen op, zodat maatwerk per wijk ontstaat. Beleidsuitgangspunten voor de SGP-ChristenUnie op het terrein van zorg zijn: preventie, toegankelijkheid, (persoonlijke) zorgbehoefte, maatwerk en mensen gaan vóór financiën! Elke Barendrechter moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft, maar die ook - voor zover dat mogelijk is - past bij zijn of haar identiteit!

Voor de huishoudelijke hulp voor ouderen is meer geld nodig.

Ons standpunt: Neutraal

Beleidsuitgangspunten voor de SGP-ChristenUnie op het terrein van zorg zijn: preventie, toegankelijkheid, (persoonlijke) zorgbehoefte, maatwerk en mensen gaan vóór financiën! Elke Barendrechter moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft, maar die ook - voor zover dat mogelijk is - past bij zijn of haar identiteit! Identiteitsgebonden zorg is van belang.

Als asielzoekers met een verblijfsvergunning een huis krijgen, moeten ze ook werk krijgen aangeboden.

Ons standpunt: Eens

Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle betrokkenen, een plan voor een snelle en efficiënte integratie van statushouders. Daarbij is een drievoudige inzet van belang: huisvesting-integratie-werk/participatie. Het is daarbij belangrijk dat asielzoekers met een verblijfsvergunning zelf actief op zoek gaan naar werk.

Jongeren

Voor activiteiten voor de jeugd moet meer geld worden uitgetrokken.

Ons standpunt: Neutraal

Voor de SGP-ChristenUnie blijft het gezin van grote betekenis, met recht een hoeksteen van de samenleving! Investeren in het gezin is naar de mening van de SGP-ChristenUnie daarom van groot maatschappelijk belang. Dat mag er niet bekaaid van afkomen! Activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en sport moeten vooral voortkomen uit particulier initiatief en moeten mogelijk worden gemaakt door sponsoring. Deelname aan kunst, cultuur en sport moet voor een ieder mogelijk zijn.

Cultuur en sport

Bibliotheken moeten financieel onafhankelijk worden van de gemeente.

Ons standpunt: Neutraal

Als bibliotheken financieel onafhankelijk willen worden van de gemeente moet de gemeente dit stimuleren en ondersteunen. Bibliotheken vervullen een belangrijke rol om kinderen te stimuleren om meer te lezen en hun taalvaardigheid en leesplezier te bevorderen. Als bibliotheken niet zelfstandig kunnen voortbestaan is een beperkte en doelgerichte subsidie op zijn plaats.

De gemeente moet ervoor zorgen dat het Inge de Bruijn-zwembad een buitenbad krijgt.

Ons standpunt: Oneens

Bij investeringen in voorzieningen moet altijd kritisch worden afgewogen in hoeverre dit ten goede komt aan de breedte van de bevolking van Barendrecht en of sprake is van een goede balans bij de inzet van publieke middelen. Daarnaast moet altijd worden afgewogen, bijvoorbeeld bij een buitenzwembad, of in een voorziening al regionaal is of kan worden voorzien.

Cultureel centrum Het Kruispunt mag de gemeenschap niet nog meer geld kosten.

Ons standpunt: Eens

Uitbreiding van de huidige voorzieningen op kosten van de gemeente vindt de SGP-ChristenUnie niet nodig.

Economie

Winkels moeten zeven dag per week open kunnen zijn.

Ons standpunt: Oneens

Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Van detailhandelaren kan niet worden verwacht dat zij altijd maar moeten werken. Winkeliers met weinig of geen personeel hebben ook recht op een vrije dag. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag, een dag voor kerkgang, rust, gezin en familie.

De gemeente moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken zich te vestigen op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard.

Ons standpunt: Eens

Nieuwe bedrijven moeten door de gemeente ontvangen worden met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen. De SGP-ChristenUnie zet in op doorontwikkeling van het AGF-cluster in Barendrecht (BT Oost en Nieuw-Reijerwaard). Met een marktaandeel van 30% van de jaarlijkse export van 8,8 miljard is het AGF-cluster belangrijk voor onze lokale economie. Veel toeleveringsbedrijven hebben spin-off van deze sector en in Barendrecht is zij de grootste werkgever.

De gemeente moet geen maatregelen nemen om leegstand van winkels tegen te gaan.

Ons standpunt: Oneens

Gemeente, eigenaren en huurders van winkelpanden op de Middenbaan en in Carnisse Veste slaan de handen in één om te komen tot een succesvolle leegstandsaanpak.

Energie, klimaat en milieu

De gemeente moet zich neerleggen bij de plaatsing van windmolens door de provincie.

Ons standpunt: Oneens

SGP-ChristenUnie verleent geen medewerking aan het plaatsen van windmolens in Barendrecht, tenzij het Toetsingskader windenergie (vastgesteld op 13 oktober 2015 door de gemeenteraad) tot andere conclusies leidt. SGP-ChristenUnie wil onderzoeken of op andere wijze kan worden gewerkt aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geothermie, het aansluiting op een warmtenet en aanvullende maatregelen op het gebied van zonne-energie.

Wonen, ruimte en mobiliteit

Bij het toewijzen van goedkope huurhuizen moeten Barendrechters voorrang te krijgen.

Ons standpunt: Eens

Bij het toewijzen van goedkope huurhuizen gelden de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat Barendrechters bij maximaal 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen voorrang kunnen krijgen. Vanwege de krapte in de sociale woningvoorraad wil de SGP-ChristenUnie alle mogelijkheden benutten om Barendrechters voorrang te geven bij het toewijzen van goedkope huurhuizen.

Dertig procent sociale bouw bij het bouwen van nieuwe huizen moet de doelstelling zijn.

Ons standpunt: Oneens

De SGP-ChristenUnie zet in op behoud van de sociale huurwoningenvoorraad. Gelet op de druk op de sociale woningvoorraad worden er door de woningcorporaties geen sociale woningen verkocht of geliberaliseerd. De sociale woningvoorraad mag in omvang niet afnemen. Wel moet er minimaal 25% middelduur (voor huurprijs tussen € 711 en € 850) worden gebouwd om goedkope scheefwoners te laten doorstromen, en potentiële goedkope scheefwoners te voorkomen.

Oude kantoorpanden moeten worden omgebouwd tot woningen voor starters.

Ons standpunt: Neutraal

De gemeente is geen eigenaar van oude kantoorpanden. Als eigenaren het plan hebben om een transformatieproject te starten moeten zij advies krijgen van de gemeente. De gemeente verleent geen subsidie voor kantoortransformatie.

In het centrum moet betaald parkeren worden ingevoerd.

Ons standpunt: Oneens

De SGP-ChristenUnie wil geen betaald parkeren in Barendrecht! Het is een taak van de overheid om te voorzien in een goede infrastructuur en parkeergelegenheid.

De nieuwe Binnenlandse Baan moet nog veiliger worden gemaakt.

Ons standpunt: Eens

Verkeersonveilige situaties (waar ook in Barendrecht) vooral op de doorgaande routes, de routes naar het station en in de omgeving van scholen en voorzieningen moeten worden aangepakt. Belangrijk voor de SGP-ChristenUnie is dat knelpunten in de buitenruimte ten aanzien van rolstoeltoegankelijkheid worden opgelost. Ook belangrijk is dat in Barendrecht verkeersveilig, sociaal veilig en comfortabel (goed wegdek) kan worden gefietst.

Autorijden in de oude dorpskern moet onaantrekkelijk worden gemaakt.

Ons standpunt: Eens

De oude dorpskern vormt met een monumentale kerk, de watertoren, een museum, het oorlogsmonument en monumentale panden het historisch hart van Barendrecht. De SGP-ChristenUnie ziet het als belangrijke taak om de historische functie van de oude dorpskern te versterken en te beschermen. Belangrijk voor de SGP-ChristenUnie is om voldoende aandacht te blijven houden voor parkeermogelijkheid rondom het centrum.

Beter met gif spuiten en nette straten en groen, dan slecht onderhouden wegen en plantsoenen.

Ons standpunt: Neutraal

Belangrijk is dat giftige bestrijdingsmiddelen worden afgeschaft. Hiervoor is echter wel een overgangstermijn gewenst, totdat er efficiënte en betaalbare alternatieven beschikbaar zijn.

Ouderen moeten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Ons standpunt: Oneens

De SGP-ChristenUnie vindt het geen taak van de overheid om gratis openbaar vervoer te verstrekken ingeval ouderen dat prima zelf kunnen betalen. Laat dat geld ten goede komen mensen die het echt nodig hebben. Ouderen die het OV niet kunnen betalen omdat zij een AOW-uitkering hebben met een totaal inkomen onder 110% van de bijstandsnorm moeten wel gratis met het OV kunnen reizen om de sociale mobiliteit te stimuleren.

Treinen met gevaarlijke stoffen mogen niet langs Barendrecht rijden.

Ons standpunt: Neutraal

Barendrecht wordt omringd door de rijkswegen A15, A16, A29, rivier de Oude Maas, een spoorbundel van negen sporen, inclusief de Betuwelijn en HSL, en het rangeerterrein Kijfhoek. Dit tast niet alleen het leefklimaat aan, maar brengt ook allerlei veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. We vinden het belangrijk om continue naar verbetering te zoeken maar realiseren ons dat dit niet van de een op de andere dag mogelijk is.

Barendrecht moet de locatie worden voor de nieuwe helikopterhaven voor de trauma- en politiehelikopters uit de Rotterdamse regio.

Ons standpunt: Oneens

Barendrecht ligt op steenworp afstand van Rotterdam. Op de Rotterdamse luchthaven is het Mobiel Medisch Team van Rotterdam The Hague Airport gevestigd. Dit is een prima voorziening voor de regio, er is dus geen noodzaak om in Barendrecht een helikopterhaven te vestigen. Daarnaast moeten we ons realiseren dat Barendrecht wordt omringd door de rijkswegen A15, A16, A29, rivier de Oude Maas, een spoorbundel van negen sporen, inclusief de Betuwelijn en HSL. Extra geluidsoverlast is niet gewenst.

Bestuur en financiën

Barendrecht moet de samenwerking met de buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk beëindigen.

Ons standpunt: Oneens

Barendrecht is en blijft ook in de komende periode een zelfstandige gemeente! De onderwerpen en problemen houden niet altijd op bij de gemeentegrens. De SGP-ChristenUnie is van mening dat samenwerking met omliggende en regiogemeenten hierbij noodzakelijk is zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente geweld wordt aangedaan. De ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie.

Inwoners van Barendrecht moeten niet meebetalen aan activiteiten in buurgemeenten.

Ons standpunt: Eens

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Realiteitszin en doelmatig beleid zijn voor de SGP-ChristenUnie belangrijke uitgangspunten bij het maken van keuzes.

De lokale belastingen mogen niet worden verhoogd.

Ons standpunt: Eens

SGP-ChristenUnie is terughoudend met betrekking tot de verhoging van de lastendruk. Een verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie mag niet de sluitpost voor de gemeentelijke begroting vormen. Als er structureel geld over is in de gemeentelijke begroting dient een OZB-verlaging te worden overwogen.

Barendrecht moet zijn aandelen in energiebedrijf Eneco verkopen.ens

Ons standpunt: Eens

In 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer aangenomen. Deze wet bepaalt dat de netbeheeractiviteiten gescheiden moeten zijn van productie, levering of handel van energie. Deze splitsing heeft Eneco doorgevoerd en sinds 1 februari 2017 zijn er twee bedrijven, het energiebedrijf Eneco en het netwerkbedrijf Stedin. Eneco is een commercieel bedrijf geworden, omdat het geen overheidstaak is hierin te investeren verkopen we de aandelen. De aandelen Stedin houden we uit gemeenschappelijk belang.