Vuurwerkbeleid en vuurwerkvrije zones

SGP-ChristenUnie hebben eind 2017/begin 2018 een enquête gehouden onder inwoners van Barendrecht en de burgers gevraagd naar het vuurwerkbeleid in onze gemeente. Van de respondenten was 72% het eens met de stelling dat er in Barendrecht meer vuurwerkvrije zones moeten komen. In verband daarmee hebben we op 24 februari 2018 schriftelijke vragen gesteld over vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones. Deze vragen zijn op 20 maart 2018 door de Burgemeester beantwoord. Bij beantwoording van deze vragen is onder andere aangegeven, dat winkelcentrum Carnisse Veste en het Middeldijkerplein voor langere tijd zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones en dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om meer vuurwerkvrijezones in Barendrecht aan te wijzen. Uit de beantwoording van de vragen van de fractie van de SGP/Christen Unie blijkt ook dat met de aanwijzing van vuurwerkvrije zones positieve resultaten zijn geboekt. De jaarwisseling is in deze zones rustig verlopen, er zijn geen overlastklachten gemeld, aldus de antwoorden op onze vragen.

De fractie van SGP/Christen Unie is door bewoners van zorginstellingen en seniorencomplexen benaderd met de vraag welke maatregelen er dit jaar worden genomen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Vuurwerkoverlast is ongewenst, zeker rondom zorginstellingen en seniorencomplexen.

Omdat het een bevoegdheid is van het college om vuurwerkvrije zones aan te wijzen en omdat blijkt dat met de aanwijzing van vuurwerkvrije zones positieve resultaten zijn geboekt, zijn door de fratie medio november 2018 een drietal vragen aan het college gesteld, waarin onder andere is gevraagd of Carnisse Veste en Middeldijkerplein weer een vuurwerkvrije zone zijn en of het aantal zones kan worden uitgebreid.

In antwoord op deze vragen is duidelijk geworden dat Carnisse Veste en een deel van het Middeldijkerplein door de gemeente Barendrecht permanent zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones. Bij het Middeldijkerplein gaat het om het gebied voor De Elf Ranken. Inmiddels is de gemeente ook bezig rond Borgstede een vuurwerkvrije zone in te richten.