Vuurwerkbeleid en vuurwerkvrije zones

Vuurwerk beleid in Barendrecht (ingezonden bericht in De Schakel, oktober 2019)

We zijn al weer in de één na laatste maand van 2019 beland. Voor we het weten zitten we weer aan de oliebollen en appelflappen en vieren we de jaarwisseling met elkaar. In het gemeentehuis treft men met het oog op een veilige en gezellige jaarwisseling al de nodige voorbereidingen. Dat is helaas nodig. Want de jaarwisseling in Nederland, ook in Barendrecht, staat niet alleen bol van gezelligheid,  maar ook van overlast en schade.

In dat verband staat de Nederlandse ‘vuurwerktraditie’ ter discussie. Ondanks allerlei maatregelen om de overlast, schade en letsel als gevolg van vuurwerk binnen de perken te houden, blijft het vuurwerk aanleiding geven tot veel klachten. Er is steeds vaker sprake van zwaarder vuurwerk. Bovendien is nog altijd sprake van een naar verhouding groot aantal persoonlijke ongelukken en, niet te vergeten, een enorme rommel op straat en schade aan publieke eigendommen na de jaarwisseling met alle kosten van dien.

De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt zich af of dit toch echt niet anders kan. Kan de jaarwisseling toch niet weer een gezellig feest worden? Moet het nog erger worden voordat we echte maatregelen gaan treffen om aan de overlast van vuurwerk een einde te maken? Als het ons ligt, wordt Barendrecht net als Apeldoorn (die heeft de primeur) een vuurwerkvrije gemeente met een afsteekverbod voor particulieren. Op verzoek van SGP/ChristenUnie wordt daar op 10 december a.s. ook over gesproken in de Commissie Samenleving van de gemeenteraad.

Omdat we ook wel begrijpen dat Barendrecht niet van vandaag op morgen vuurwerkvrij is, hebben we aan het college van B&W al wel gevraagd of het aantal vuurwerkvrije zones in Barendrecht niet uitgebreid kan worden en of daar ook niet strenger, duidelijker en consequenter op gehandhaafd kan worden. Ook hebben we aan het college gevraagd of de tijden waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken niet strenger gehandhaafd kunnen worden.

Laten we er met elkaar in ieder geval voor zorgen dat de jaarwisseling weer veilig en gezellig wordt!

Namens de fractie van SGP/ChristenUnie,

Martijn van Meppelen Scheppink

SGP-ChristenUnie hebben eind 2017/begin 2018 een enquête gehouden onder inwoners van Barendrecht en de burgers gevraagd naar het vuurwerkbeleid in onze gemeente. Van de respondenten was 72% het eens met de stelling dat er in Barendrecht meer vuurwerkvrije zones moeten komen. In verband daarmee hebben we op 24 februari 2018 schriftelijke vragen gesteld over vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones. Deze vragen zijn op 20 maart 2018 door de Burgemeester beantwoord. Bij beantwoording van deze vragen is onder andere aangegeven, dat winkelcentrum Carnisse Veste en het Middeldijkerplein voor langere tijd zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones en dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om meer vuurwerkvrijezones in Barendrecht aan te wijzen. Uit de beantwoording van de vragen van de fractie van de SGP/Christen Unie blijkt ook dat met de aanwijzing van vuurwerkvrije zones positieve resultaten zijn geboekt. De jaarwisseling is in deze zones rustig verlopen, er zijn geen overlastklachten gemeld, aldus de antwoorden op onze vragen.

De fractie van SGP/Christen Unie is door bewoners van zorginstellingen en seniorencomplexen benaderd met de vraag welke maatregelen er dit jaar worden genomen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Vuurwerkoverlast is ongewenst, zeker rondom zorginstellingen en seniorencomplexen.

Omdat het een bevoegdheid is van het college om vuurwerkvrije zones aan te wijzen en omdat blijkt dat met de aanwijzing van vuurwerkvrije zones positieve resultaten zijn geboekt, zijn door de fratie medio november 2018 een drietal vragen aan het college gesteld, waarin onder andere is gevraagd of Carnisse Veste en Middeldijkerplein weer een vuurwerkvrije zone zijn en of het aantal zones kan worden uitgebreid.

In antwoord op deze vragen is duidelijk geworden dat Carnisse Veste en een deel van het Middeldijkerplein door de gemeente Barendrecht permanent zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones. Bij het Middeldijkerplein gaat het om het gebied voor De Elf Ranken. Inmiddels is de gemeente ook bezig rond Borgstede een vuurwerkvrije zone in te richten.